dilluns, 19 d’octubre de 2015

INFORMACIÓ RELATIVA A LA VAGA DEL 22 D'OCTUBRE / INFORMACIÓN RELATIVA A LA HUELGA DEL 22 DE OCTUBRE

Segons el resultat de la reunió de delegats/des i subdelegats/des convocada a tal efecte, es decideix secundar la vaga convocada per al dia 22 d'Octubre per el "movimiento de acción esudiantil" (MAE).
Aquesta vaga, està convocada en contra de la LOMQE (demanant la seua paralització immediata doncs ja s'està aplicant en els nivells imparells d'ESO i batxillerat), en contra del decret 3+2 (proposta de canviar el graus universitaris a 3 anys i obligar a fer un màster) i com a suport a les marxes de la dignitat (reivindicacions de diferents moviments socials convocades el mateix dia).

Podeu consultar més informació a la pàgina web del moviment que convoca la vaga: http://accionestudiantil.org/?p=667

Com a INFORMACIÓ RELLEVANT:
-Recordem que CAP alumne/a de PRIMER CICLE d'ESO (1r i 2n) pot secundar la vaga segons la legislació vigent.
-El realitzar vaga és un DRET de l'alumnat, ningú ho pot impedir.
-Els exàmens que ja estaven programats per a aquesta data s'hauran de realitzar. En canvi, ja no es podrà programar cap. La no-assistència pel dret de vaga tindrà caràcter de falta justificada, doncs no es pot impedir el dret de vaga per cap motiu. Aleshores, si decidim no assistir als exàmens ja programats, tindrem dret a què ens els programen per a una nova data segons els criteris establits en la programació de l'assignatura. En cas que decidim assistir a l'examen i siguem menors d'edat, haurem de contar amb una autorització paterna/materna per tal de poder abandonar el centre.
-Segons sentència del tribunal suprem, no és necessària l'autorització paterna o materna per secundar la vaga, bastarà amb "la sola voluntad del alumno".
-El fet de realitzar vaga no podrà suposar cap perjuí a l'alumnat en l'àmbit acadèmic (reducció de nota, penalitzacions,...).

En cas que qualsevol alumne/a trobara cap inconvenient a l'hora d'exercir el seu dret, recomanen que contacte amb nosaltres per tal de mediar i intentar solucionar el cas. Ho pot fer a alumnesbenicassim@gmail.com

Recordem que la decisió de realitzar vaga és una decisió lliure i tant l'activitat docent com el transport escolar es realitzaran amb normalitat.

Aixi mateix convidem a reflexionar perquè fem la vaga i intentem participar en les diferents convocatòries de manifestacions que es realitzen als nostres voltants (informarem a les nostres xarxes).

Qualsevol dubte podeu contactar-nos: alumnesbenicassim@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Según el resultado de la reunión de delegados/as y subdelegados/as convocada a tal efecto, se decide secundar la huelga convocada para el día 22 de octubre por el "movimiento de acción estudiantil" (MAE).
Esta huelga está convocada en contra de la LOMCE (pidiendo su paralización inmediata pues ya se está aplicando en los niveles impares de la ESO y bachillerato), en contra del decreto 3+2 (propuesta de cambiar los grados universitarios a 3 anys y obligar a realizar un master) y como apoyo a la marchas de la dignidad (reivindicaciones de diferentes movimientos sociales convocadas para el mismo día).

Podéis consultar más información en la página web del movimiento que convoca la huelga: http://accionestudiantil.org/?p=667

Como INFORMACIÓN IMPORTANTE:
-Recordamos que NINGÚN alumno/a de PRIMER CICLO DE ESO (1º y 2º) puede secundar la huelga según la legislación vigente.
-Realizar huelga es un derecho del alumnado, nadie lo puede impedir.
-Los exámenes que ya estaban programados para esta fecha se tienen que realizar. En cambio, ya no se podrá programar ninguno. -La no asistencia por el derecho de huelga tendrá caracter de falta justificada, ya que no se puede impedir el derecho de huelga por ningún motivo. Entonces, si decidimos no asistir a los exámenes ya programados, tendremos derecho a que nos los programen para una nueva fecha según los criterios establecidos en la programación de la asignatura. En caso de que decidamos asistir al exámen y seamos menores de edad, tendremos que contar con una autorización paterna/materna para poder abandonar el centro.
-Según sentencia del tribunal supremo, no es necesaria la autorización paterna o materna para secundar la huelga, bastará con "la sola voluntad del alumno".
-El hecho de realizar huelga no podrá suponer ningún perjuicio en el ámbito académico (reducción de nota, penalizaciones,...).

En el caso de que cualquier alumno/a encontrara algún inconveniente a la hora de ejercer su derecho, recomendamos que contacte con nosotros con tal de mediar e intentar solucionar el caso. Lo podéis hacer a alumnesbenicassim@gmail.com

Recordamos que la decisión de realizar huelga es una decisión libre y tanto la actividad docente como el transporte escolar se realizarán con normalidad.

Asimismo, invitamos a reflexionar porqué realizamos la huelga e intentemos participar en las manifestaciones que se realicen cerca nuestro (informaremos en nuestras redes sociales).

Cualquier duda podéis contactarnos: alumnesbenicassim@gmail.com

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada